Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Pokračovaním v prehliadaní tejto webstránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním cookies na Vašom zariadení. Ďalšie informácie

Vyhľadávanie

Cena

0,00 € - 975,00 €

Všeobecné obchodné podmienky 

Podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä

a) Občiansky zákonník; Obchodným zákonník

b) zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa;

c) zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

d) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES;

e) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES o marketingu spotrebiteľských finančných služieb na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc  98/27/ES;

Ochrana osobných údajov

Podľa  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov kupujúci objednaním tovaru dáva spoločnosti GROUP PRO s.r.o. výslovný súhlas so spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov v nasledovnom rozsahu:

a) meno a priezvisko;

b) úplná poštová adresa;

c) adresa elektronickej pošty;

d) kontaktné telefónne číslo. 

Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie služieb spoločnosti GROUP PRO s.r.o. a štatistické vyhodnocovanie údajov. 

Kupujúci poskytuje súhlas na spracúvanie všetkých osobných údajov, ktoré spoločnosti GROUP PRO s.r.o. poskytol alebo poskytne akoukoľvek formou za pomoci akýchkoľvek komunikačných kanálov.   

Súhlas sa udeľuje na dobu potrebnú na poskytovanie služieb spoločnosti GROUP PRO s.r.o. a štatistické vyhodnocovanie údajov. 

Informačné povinnosti poskytovateľa služby:

(§ 6 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu)

 a) identifikačné a kontaktné údaje: 

obchodné meno: GROUP PRO s.r.o.

právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným

sídlo: Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, 929 01 Dunajská Streda

identifikačné číslo organizácie: 46 193 880

identifikačnom čísle pre daň z pridanej hodnoty: SK 2023276530

telefónne číslo: +421 949 506 706

adresa na zasielanie elektronickej pošty: netmobil@netmobil.sk 

b) označenie registrov, ktorými bolo udelené oprávnenie: 

Obchodný register Okresného súdu Trnava

číslo zápisu v tomto registri: odd. Sro, vložka č. 27555/T

Obvodný úrad Dunajská Streda

číslo zápisu v tomto registri: 210-28424 

c) všeobecné podmienky poskytovania služby 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. poskytuje služby v rozsahu predmetu podnikania, ktorý má zapísaný v obchodnom registri, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. uvádza na trh, ponúka a predáva len bezpečné výrobky. Ak sa dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že výrobok je nebezpečný, bez zbytočného odkladu o tom informuje spotrebiteľa, inak účinným spôsobom verejnosť a orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. nepoužíva obchodné praktiky, ktoré sú v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, alebo podstatne narušujú alebo môžu podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. pri predaji informuje spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. 

d) informácia o použiteľnom práve 

Právne vzťahy pri predaji tovaru spoločnosťou GROUP PRO s.r.o. a pri poskytovaní ďalších služieb spoločnosti GROUP PRO s.r.o. sa spravujú slovenským právnym poriadkom a na tieto právne vzťahy je daná právomoc slovenských súdov; vecnú a miestnu príslušnosť súdov ustanovuje zákon. 

e) informácia o cenách 

Ceny tovarov a služieb spoločnosti GROUP PRO s.r.o. sú uvedené pri jednotlivých tovaroch a službách.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

f) informácia o možnosti podať sťažnosť, reklamáciu alebo získať informácie 

Podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu spoločnosti GROUP PRO s.r.o. alebo získať informácie o poskytovanej službe spoločnosti GROUP PRO s.r.o. v Slovenskej republike možno na kontaktných údajoch spoločnosti GROUP PRO s.r.o. uvedených pod písm. a).  Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava tel. č. 033/321 25 27 email: tt@soi.sk

1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.1 Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním a vyplnením objednávkového formulára v elektronickom obchode predávajúceho, alebo odoslaním objednávky formou emailu, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu na uvedených telefónnych číslach (ďalej len „objednávka“) a záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

1.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky predávajúcim, predchádzajúce prijatie objednávky od kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru a po overení platnosti ceny tovaru označeného ako „potvrdenie objednávky“. V prípade výrazného zvýšenia ceny tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať si súhlas so zvýšením ceny od kupujúceho ešte pred potvrdením objednávky. Po odoslaní „potvrdenia objednávky“ sa považuje zmluvný vzťah za uzavretý. Na emailovú adresu budú v prípade potreby zaslané všetky potrebné údaje potrebné k vykonaniu bezhotovostného prevodu.

1.3 Kupujúci môže v lehote do 24 hodín od odoslania záväznej objednávky predávajúcemu objednávku zrušiť. Kupujúci je povinný v zrušení objednávky uviesť meno, číslo objednávky, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu. V prípade zaplatenia kúpnej ceny sa predávajúci zaväzuje túto cenu tovaru kupujúcemu vrátiť v plnej výške na účet kupujúceho uvedený v zrušení objednávky v lehote do 14 kalendárnych dní, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny; tým nie sú dotknuté práva kupujúceho podľa osobitných predpisov. Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, alebo pre právnické osoby, na príslušenstvo 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

2.1 Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie jeho ochrany

b) zabezpečiť aby tovar spĺňal platné predpisy SR

c) dodať kupujúcemu doklady potrebné k užívaniu tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, doklad o kúpe tovaru, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a ďalšie doklady určené osobitnými predpismi) najneskôr spolu s dodaním tovaru.

2.2 Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny tovaru riadne a včas.

2.3 Predávajúci má právo objednávku stornovať a to v prípade nedostupnosti objednaného tovaru, v prípade výrazného zvýšenia kúpnej ceny uvedenej v internetovom obchode, v prípade, že objednávku nebude schopný vybaviť v stanovenom termíne uvedenom v týchto podmienkach, ibaže sa predávajúci a kupujúci osobitne dohodnú na inom plnení. O stornovaním objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne, v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho, ibaže sa predávajúci a kupujúci osobitne dohodnú na inom plnení.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

3.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať zaplatený alebo objednaný tovar

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar riadne a včas

c) v prípade platby na dobierku sa zaväzuje kupujúci zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov vynaložených na zaslanie tovaru kupujúcemu

d) potvrdiť prevzatie tovaru podpisom u prepravcu prípadne osobne alebo ním poverenou osobou

3.2 Kupujúci má nárok na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite, termíne.

4. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Tovar je predávaný podľa vystavených katalógov, vzoriek, popisu a fotografii predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu, ibaže je na tejto internetovej stránke výslovne uvedené niečo iné.

4.2 Predávajúci je povinný objednávku vybaviť a tovar kupujúcemu dodať v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, túto dodaciu dobu kupujúci bez výhrad akceptuje. /viď. spôsoby doručenia/ 

4.3 Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste. V prípade neprevzatia tovaru od prepravcu je tovar uskladnený u prepravcu po dobu 5 dní, po uplynutí tohto termínu je tovar vrátený predávajúcemu. 

4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť formu doručenia tovaru, ak si kupujúci zvolí doručovanie tovaru prostredníctvom slovenskej pošty. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť formu doručenia na kuriérsku zásielku bez súhlasu a upovedomenia kupujúceho. Náklady na prepravu tovaru sú účtované podľa skutočnej váhy objednaného tovaru podľa cenníka platného u prepravnej spoločnosti.

4.5 Miesto dodania tovaru je miestom uvedeným v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.6 V prípade, že kupujúci dopraví tovar predávajúcemu na miesto určené v objednávke, sa kupujúci zaväzuje tovar od prepravcu prevziať alebo zabezpečiť prevzatie inou osobou na to splnomocnenou a podpísať protokol o prevzatí u prepravcu.

4.7 Kupujúci je povinný prevzatý balík riadne skontrolovať bezprostredne po doručení. Ďalej je kupujúci povinný v prípade doručenia tovaru obsah zásielky skontrolovať, prípadne nedostatky ako sú nedodané časti zásielky, chýbajúci doklad, alebo chýbajúci záručný list a návod na použitie ihneď hlásiť predávajúcemu a to písomne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje zásielka za riadne a kompletne doručenú.

4.8 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy; tým nie sú dotknuté práva kupujúceho podľa osobitných predpisov.

5. KÚPNA CENA

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu plnú kúpnu cenu uvedenú v objednávke. V prípade, že kupujúci zaplatí za tovar bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho.

5.2 V prípade, že hodnota objednávky presiahne sumu 300,- Eur, zákazník môže využiť možnosť bezplatného zaslania tovaru. Doprava zadarmo platí len na území Slovenskej republiky. V prípade objednávky do zahraničia je poplatok za dopravu účtovaný podľa taríf prepravcu, ktorého využíva predávajúci na doručenie tovaru do danej krajiny.

5.3 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4 Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť do 24 hodín od odoslania objednávky a to v súlade s bodom 1.3 týchto podmienok. V prípade uhradenia zálohy alebo ceny tovaru je predávajúci povinný zaplatenú cenu tovaru kupujúcemu vrátiť bezhotovostnou platbou do 14 dní od zrušenia objednávky.

6. NADOBUDNUTIE TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.  

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Tieto podmienky tvoria súčasť obsahu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Výslovné odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto podmienok. 7.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. 


Reklamačné podmienky

1. Podmienky reklamácie upravuje tento reklamačný poriadok spoločnosti GROUP PRO s.r.o., ako aj všeobecne záväzné právne predpisy, najmä 

a) Občiansky zákonník; 

b) zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa; 

c) zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Zodpovednosť za vady predanej veci

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený.

O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať prepravcu aj predávajúceho. Za poškodenie zásielky vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov od výrobcu a predajcu, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, alebo pre právnické osoby /dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi je 12 mesaicov/, na príslušenstvo 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky u predávajúceho elektronickou formou s vyplnením reklamačného formulára na stránke predávajúceho.

Reklamačný formulár nájdete na adrese:
https://www.netmobil.sk/reklamacny-formular

Produkty výrobcov Sony a Apple má zákazník možnosť uplatniť nárok zo záruky priamo v autorizovanom servise výrobcu. 

Zákazník doručí reklamovaný výrobok na adresu predávajúceho a je povinný spolu s reklamovaným tovarom predložiť záručný list, alebo doklad o kúpe. V prípade, ak niektorý z požadovaných dokladov (napr. záručný list, doklad o nadobudnutí alebo pokl doklad) nebude dorućený, tak predávajúci odmietne reklamáciu.
Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť reklamovaný tovar, prípadne vrátane jeho príslušenstva.
Reklamovaný prístroj nemôže byť blokovaný/ochranný kód, atď./ , musí byť sprístupnený pre servisného technika, dáta/kontakty,fotky, videá, atď./ v prístroji odporúčame uložiť, alebo archivovať.
Pri Apple produktoch je potrebné vypnúť pred odoslaním prístroja na reklamáciu službu "nájsť môj mobil", v opačnom prípade servis neprjíma prístroj na reklamáciu.  

Záruka sa vzťahuje len na vady určené zákonom. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktorú sú vylúčené zo záruky a vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

Pri odstraňovaní vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, sa postupuje podľa predpisov občianskeho práva o zodpovednosti za vady predanej veci.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola odstránená.

Ak zákon neustanovuje inak, predávajúci môže (nemusí) vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, a ak tak ustanovuje zákon, právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu v iných prípadoch ustanovených zákonom.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Vrátenie tovaru 

1. Poučenie spoločnosti GROUP PRO s.r.o. pre spotrebiteľa podľa  § 3 ods. 1 písm. h) – k) a  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji: 

Spotrebiteľ ako súkromná osoba/nepodnikateľ/ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak spoločnosť GROUP PRO s.r.o. včas a riadne splnila informačné povinnosti podľa zákona.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať doma obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, balenie nepoškodené, balenie príslušenstva nepoškodené, ochranná fólia v pôvodnom stave, neodstránená.  Odskúšať však v žiadnom prípade neznamená tovar používať a následne ho použitý vrátiť predávajúcemu.

Vrátenie tovaru do 14 dní neplatí pre tovar, ktorý je v ponuke na objednávku, pri Apple produktoch po registrácii prístroja u výrobcu.
Náklady za vrátenie tovaru platí spotrebiteľ.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. je následne povinná 

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.  

2. Zásady vracania tovaru: 

Spotrebiteľ doručuje prejav vôle, ktorým odstupuje od zmluvy, písomne na adresu spoločnosti GROUP PRO s.r.o., prípadne aj elektronickou poštou na adresu: reklamacia@netmobil.sk. 

Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ doručí spoločnosti GROUP PRO s.r.o. formou zásielky nepoškodený tovar, ktoré sa odstúpenie týka, v originálnom balení spolu so všetkým príslušenstvom a súčasťami tohto tovaru, ako aj so všetkou súvisiacou dokumentáciou, najmä so záručným listom a dokladom o zaplatení; tovar sa nevracia formou zásielky na dobierku. 

Ak nedôjde k dohode o výmene vráteného tovaru za iný tovar, cena vráteného tovaru bude spotrebiteľovi vrátená (ak sa účastníci nedohodnú inak).  

Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

  1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
  2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
  3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
  4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 
  5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
  6. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27, SR.

web: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk, adr@soi.sk 

  1. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
  2. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.
  3. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: netmobil@netmobil.sk     

NA STIAHNUTIE

FORMULÁR PRE PODANIE NÁVRHU NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU

ZÁKON 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)