Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali. Viac informácií

Príslušenstvá

Vysávače

Obchod odporúčaný zákazníkmi Pricemania.sk :: Overený obchod

Sledujte nás

 Reklamačné podmienky


1.
 Podmienky reklamácie upravuje tento reklamačný poriadok spoločnosti GROUP PRO s.r.o., ako aj všeobecne záväzné právne predpisy, najmä 

a) Občiansky zákonník; 

b) zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa; 

c) zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 

Zodpovednosť za vady predanej veci

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený.

O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať prepravcu aj predávajúceho. Za poškodenie zásielky vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov od výrobcu a predajcu, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, alebo pre právnické osoby, na príslušenstvo 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:                                          

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky u predávajúceho elektronickou formou s vyplnením reklamačného formulára na stránke predávajúceho.
Reklamačný formulár nájdete na adrese:
https://www.netmobil.sk/reklamacny-formular
Produkty výrobcov Sony a Apple má zákazník možnosť uplatniť nárok zo záruky priamo v autorizovanom servise výrobcu. 

Zákazník doručí reklamovaný výrobok na adresu predávajúceho a je povinný spolu s reklamovaným tovarom predložiť záručný list, alebo doklad o kúpe. V prípade, ak niektorý z požadovaných dokladov (napr. záručný list, doklad o nadobudnutí alebo pokl doklad) nebude dorućený, tak predávajúci odmietne reklamáciu.
Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť reklamovaný tovar, vrátane jeho príslušenstva.
Reklamovaný prístroj nemôže byť blokovaný/ochranný kód, atď./ , musí byť sprístupnený pre servisného technika, dáta/kontakty,fotky, videá, atď./ v prístroji odporúčame uložiť, alebo archivovať.
Pri Apple produktoch je potrebné vypnúť pred odoslaním prístroja na reklamáciu službu "nájsť môj mobil", v opačnom prípade servis neprjíma prístroj na reklamáciu.  

Záruka sa vzťahuje len na vady určené zákonom. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktorú sú vylúčené zo záruky a vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

 

Pri odstraňovaní vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, sa postupuje podľa predpisov občianskeho práva o zodpovednosti za vady predanej veci.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola odstránená.

 

Ak zákon neustanovuje inak, predávajúci môže (nemusí) vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, a ak tak ustanovuje zákon, právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu v iných prípadoch ustanovených zákonom.

 

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 

Vrátenie tovaru 

 

1. Poučenie spoločnosti GROUP PRO s.r.o. pre spotrebiteľa podľa  § 3 ods. 1 písm. h) – k) a  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji: 

 

Spotrebiteľ ako súkromná osoba/nepodnikateľ/ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak spoločnosť GROUP PRO s.r.o. včas a riadne splnila informačné povinnosti podľa zákona.  
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať doma obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, balenie nepoškodené, balenie príslušenstva nepoškodené, ochranná fólia v pôvodnom stave, neodstránená.  Odskúšať však v žiadnom prípade neznamená tovar používať a následne ho použitý vrátiť predávajúcemu.


Vrátenie tovaru do 14 dní neplatí pre tovar, ktorý je v ponuke na objednávku, pri Apple produktoch po registrácii prístroja u výrobcu.
Náklady za vrátenie tovaru platí spotrebiteľ.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. 

 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. je následne povinná 

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.  

 

2. Zásady vracania tovaru: 

 

Spotrebiteľ doručuje prejav vôle, ktorým odstupuje od zmluvy, písomne na adresu spoločnosti GROUP PRO s.r.o., prípadne aj elektronickou poštou na adresu: reklamacia@netmobil.sk. 

Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ doručí spoločnosti GROUP PRO s.r.o. formou zásielky nepoškodený tovar, ktoré sa odstúpenie týka, v originálnom balení spolu so všetkým príslušenstvom a súčasťami tohto tovaru, ako aj so všetkou súvisiacou dokumentáciou, najmä so záručným listom a dokladom o zaplatení; tovar sa nevracia formou zásielky na dobierku. 

Ak nedôjde k dohode o výmene vráteného tovaru za iný tovar, cena vráteného tovaru bude spotrebiteľovi vrátená (ak sa účastníci nedohodnú inak).  

Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

  1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
  2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
  3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
  4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 
  5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
  6. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27, SR.

web: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk, adr@soi.sk 

  1. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
  2. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.
  3. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: netmobil@netmobil.sk     

NA STIAHNUTIE

FORMULÁR PRE PODANIE NÁVRHU NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU

ZÁKON 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)