Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali. Viac informácií

Príslušenstvá

Vysávače

Obchod odporúčaný zákazníkmi Pricemania.sk :: Overený obchod

Sledujte nás

Všeobecné obchodné podmienky 

Podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä

a) Občiansky zákonník; Obchodným zákonník

b) zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa;

c) zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

d) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES;

e) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES o marketingu spotrebiteľských finančných služieb na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc  98/27/ES;

Ochrana osobných údajov

Podľa  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov kupujúci objednaním tovaru dáva spoločnosti GROUP PRO s.r.o. výslovný súhlas so spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov v nasledovnom rozsahu:

a) meno a priezvisko;

b) úplná poštová adresa;

c) adresa elektronickej pošty;

d) kontaktné telefónne číslo. 

Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie služieb spoločnosti GROUP PRO s.r.o. a štatistické vyhodnocovanie údajov. 

Kupujúci poskytuje súhlas na spracúvanie všetkých osobných údajov, ktoré spoločnosti GROUP PRO s.r.o. poskytol alebo poskytne akoukoľvek formou za pomoci akýchkoľvek komunikačných kanálov.   

Súhlas sa udeľuje na dobu potrebnú na poskytovanie služieb spoločnosti GROUP PRO s.r.o. a štatistické vyhodnocovanie údajov. 

Informačné povinnosti poskytovateľa služby:

(§ 6 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu)

 a) identifikačné a kontaktné údaje: 

obchodné meno: GROUP PRO s.r.o.

právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným

sídlo: Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, 929 01 Dunajská Streda

identifikačné číslo organizácie: 46 193 880

identifikačnom čísle pre daň z pridanej hodnoty: SK 2023276530

telefónne číslo: +421 949 506 706

adresa na zasielanie elektronickej pošty: netmobil@netmobil.sk 

b) označenie registrov, ktorými bolo udelené oprávnenie: 

Obchodný register Okresného súdu Trnava

číslo zápisu v tomto registri: odd. Sro, vložka č. 27555/T

Obvodný úrad Dunajská Streda

číslo zápisu v tomto registri: 210-28424 

c) všeobecné podmienky poskytovania služby 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. poskytuje služby v rozsahu predmetu podnikania, ktorý má zapísaný v obchodnom registri, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. uvádza na trh, ponúka a predáva len bezpečné výrobky. Ak sa dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že výrobok je nebezpečný, bez zbytočného odkladu o tom informuje spotrebiteľa, inak účinným spôsobom verejnosť a orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. nepoužíva obchodné praktiky, ktoré sú v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, alebo podstatne narušujú alebo môžu podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 

Spoločnosť GROUP PRO s.r.o. pri predaji informuje spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. 

d) informácia o použiteľnom práve 

Právne vzťahy pri predaji tovaru spoločnosťou GROUP PRO s.r.o. a pri poskytovaní ďalších služieb spoločnosti GROUP PRO s.r.o. sa spravujú slovenským právnym poriadkom a na tieto právne vzťahy je daná právomoc slovenských súdov; vecnú a miestnu príslušnosť súdov ustanovuje zákon. 

e) informácia o cenách 

Ceny tovarov a služieb spoločnosti GROUP PRO s.r.o. sú uvedené pri jednotlivých tovaroch a službách. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

f) informácia o možnosti podať sťažnosť, reklamáciu alebo získať informácie 

Podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu spoločnosti GROUP PRO s.r.o. alebo získať informácie o poskytovanej službe spoločnosti GROUP PRO s.r.o. v Slovenskej republike možno na kontaktných údajoch spoločnosti GROUP PRO s.r.o. uvedených pod písm. a). 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
tel. č. 033/321 25 27
email: tt@soi.sk


1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.1 Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním a vyplnením objednávkového formulára v elektronickom obchode predávajúceho, alebo odoslaním objednávky formou emailu, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu na uvedených telefónnych číslach (ďalej len „objednávka“) a záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

1.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky predávajúcim, predchádzajúce prijatie objednávky od kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru a po overení platnosti ceny tovaru označeného ako „potvrdenie objednávky“. V prípade výrazného zvýšenia ceny tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať si súhlas so zvýšením ceny od kupujúceho ešte pred potvrdením objednávky. Po odoslaní „potvrdenia objednávky“ sa považuje zmluvný vzťah za uzavretý. Na emailovú adresu budú v prípade potreby zaslané všetky potrebné údaje potrebné k vykonaniu bezhotovostného prevodu.

1.3 Kupujúci môže v lehote do 24 hodín od odoslania záväznej objednávky predávajúcemu objednávku zrušiť. Kupujúci je povinný v zrušení objednávky uviesť meno, číslo objednávky, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu. V prípade zaplatenia kúpnej ceny sa predávajúci zaväzuje túto cenu tovaru kupujúcemu vrátiť v plnej výške na účet kupujúceho uvedený v zrušení objednávky v lehote do 14 kalendárnych dní, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny; tým nie sú dotknuté práva kupujúceho podľa osobitných predpisov.
Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, alebo pre právnické osoby, na príslušenstvo 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

2.1 Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie jeho ochrany

b) zabezpečiť aby tovar spĺňal platné predpisy SR

c) dodať kupujúcemu doklady potrebné k užívaniu tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, doklad o kúpe tovaru, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a ďalšie doklady určené osobitnými predpismi) najneskôr spolu s dodaním tovaru.

2.2 Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny tovaru riadne a včas.

2.3 Predávajúci má právo objednávku stornovať a to v prípade nedostupnosti objednaného tovaru, v prípade výrazného zvýšenia kúpnej ceny uvedenej v internetovom obchode, v prípade, že objednávku nebude schopný vybaviť v stanovenom termíne uvedenom v týchto podmienkach, ibaže sa predávajúci a kupujúci osobitne dohodnú na inom plnení. O stornovaním objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne, v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho, ibaže sa predávajúci a kupujúci osobitne dohodnú na inom plnení.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

3.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať zaplatený alebo objednaný tovar

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar riadne a včas

c) v prípade platby na dobierku sa zaväzuje kupujúci zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov vynaložených na zaslanie tovaru kupujúcemu

d) potvrdiť prevzatie tovaru podpisom u prepravcu prípadne osobne alebo ním poverenou osobou

3.2 Kupujúci má nárok na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite, termíne.

 

4. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Tovar je predávaný podľa vystavených katalógov, vzoriek, popisu a fotografii predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu, ibaže je na tejto internetovej stránke výslovne uvedené niečo iné.

4.2 Predávajúci je povinný objednávku vybaviť a tovar kupujúcemu dodať v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, túto dodaciu dobu kupujúci bez výhrad akceptuje. /viď. spôsoby doručenia/ 

4.3 Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste. V prípade neprevzatia tovaru od prepravcu je tovar uskladnený u prepravcu po dobu 5 dní, po uplynutí tohto termínu je tovar vrátený predávajúcemu. 

4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť formu doručenia tovaru, ak si kupujúci zvolí doručovanie tovaru prostredníctvom slovenskej pošty. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť formu doručenia na kuriérsku zásielku bez súhlasu a upovedomenia kupujúceho. Náklady na prepravu tovaru sú účtované podľa skutočnej váhy objednaného tovaru podľa cenníka platného u prepravnej spoločnosti.

4.5 Miesto dodania tovaru je miestom uvedeným v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.6 V prípade, že kupujúci dopraví tovar predávajúcemu na miesto určené v objednávke, sa kupujúci zaväzuje tovar od prepravcu prevziať alebo zabezpečiť prevzatie inou osobou na to splnomocnenou a podpísať protokol o prevzatí u prepravcu.

4.7 Kupujúci je povinný prevzatý balík riadne skontrolovať bezprostredne po doručení. Ďalej je kupujúci povinný v prípade doručenia tovaru obsah zásielky skontrolovať, prípadne nedostatky ako sú nedodané časti zásielky, chýbajúci doklad, alebo chýbajúci záručný list a návod na použitie ihneď hlásiť predávajúcemu a to písomne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje zásielka za riadne a kompletne doručenú.

4.8 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy; tým nie sú dotknuté práva kupujúceho podľa osobitných predpisov.

 

5. KÚPNA CENA

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu plnú kúpnu cenu uvedenú v objednávke. V prípade, že kupujúci zaplatí za tovar bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho.

5.2 V prípade, že hodnota objednávky presiahne sumu 300,- Eur, zákazník môže využiť možnosť bezplatného zaslania tovaru. Doprava zadarmo platí len na území Slovenskej republiky. V prípade objednávky do zahraničia je poplatok za dopravu účtovaný podľa taríf prepravcu, ktorého využíva predávajúci na doručenie tovaru do danej krajiny.

5.3 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4 Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť do 24 hodín od odoslania objednávky a to v súlade s bodom 1.3 týchto podmienok. V prípade uhradenia zálohy alebo ceny tovaru je predávajúci povinný zaplatenú cenu tovaru kupujúcemu vrátiť bezhotovostnou platbou do 14 dní od zrušenia objednávky.

 

6. NADOBUDNUTIE TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Tieto podmienky tvoria súčasť obsahu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Výslovné odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto podmienok.

7.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.